LWG Haarlem

Levend Woord Gemeente Haarlem

BELEIDSPLAN

Stg. Levend Woord Gemeente Haarlem

De werkzaamheden van de Stichting Levend Woord Gemeente zijn als volgt onder woorden te brengen:
 
 • Maandelijks houdt de stichting een outreach in de vorm van straatpastoraat. Dit betreft het bieden van eerste geestelijke hulp aan mensen in nood, te weten drugsverslaafden, alcoholisten, prostituées, slachtoffers van mishandeling, alleenstaande ouders met kinderen, zwervers, daklozen, weggelopen jongeren, kortom mensen van allerlei rangen, standen, rassen en culturen met of zonder problemen de liefde van God doorgeven en uitdragen.
 •  Het beantwoorden van vragen van interessenten over het bestaan van en het geloof in God.
 • Het geven van op de Bijbel gebaseerd onderwijs over onderwerpen van de meest uiteenlopende aard met het doel dat mensen op verantwoorde wijze met hun omstandigheden of problematiek leren omgaan, opdat zij rust en vrede in hun leven ervaren en hun levens op alle gebieden hersteld worden. Voorbeelden van onderwerpen zijn o.a. opvoeding van kinderen, het voeren van een financiële huishouding, het onderhouden van relaties, gezondheid en de verantwoordelijkheid die dit geeft naar God.
 • Telefonische hulplijn voor mensen in nood of in crisis via de site regiopastor.nl een luisterend oor bieden en het geven van adviezen die op de Bijbel gestoeld zijn. Maar ook een gebed ter plaatse of een doorverwijzing naar een relevante instantie.
 • Het houden van levensherstellende samenkomsten met leden en geinteresseerden.
 • Het organiseren van liefdesmaaltijden voor armen en behoeftigen. 
 • Het verstrekken van Bijbelse informatie in de vorm van tractaten, brochures en boeken over het geschenk van de behoudenis in eeuwigheid voor ieder mens.
 • Zendingswerk in Nederland en daar buiten. Hulp aan armen, behoeftigen en ontheemden in o.a. Roemenië, India en Indonesia De Stichting verricht geen actieve werving onder welke bevolkingsgroep dan ook, zij het dat zij onderwijs geeft aan haar leden en geinteresseerden over de geestelijke principes van het zaaien en oogsten in het Koninkrijk van God gebaseerd op o.a. II Kor. 9, Spr. 3:9,10; Maleachi 3:8-12; Matteüs 23:23 en andere teksten uit het woord van God. Het vermogen dat de Stichting verwerft, is afkomstig van vrijwillige bijdragen, giften, schenkingen, legaten, collecten voor vrijwillige bijdragen tijdens de samenkomsten en tienden.
 • Eén maal per maand organiseert de stichting een outreach van twee dagen, meestal de laatste donderdag en vrijdag van de maand. Als middel voor deze outreaches wordt gebruik gemaakt van een evangelisatiebus, waarin zich een keukentje, gebedsruimte, leeshoek en zitgelegenheid bevindt. Hier wordt mensen eerste hulp of opvang geboden.
 • De Stichting streeft er naar minimaal één maal per jaar hulpgoederen, waaronder kleding en voedselpakketten naar een armendorp in Roemenië (Onesti) te transporteren. 

 

 • Aan één illegaal verblijvende jonge man, die inmiddels naar zijn thuisland is teruggekeerd, heeft de Stichting gedurende de jaren 2011, 2012 en een deel van 2013 onderdak geboden en eerste levensbehoeften verstrekt, daar deze jonge man anders genoodzaakt was te gaan stelen of bedelen. In 2014 heeft de stichting hem in Nigeria een startkapitaaltje verstrekt waardoor hij in staat was een bedrijfje met handel in olie te starten.
 • Aan duizenden mensen zijn traktaten verstrekt die hen de weg wijzen naar verzoening van hun leven met de levende God, over hoe men zijn leven in orde kan maken om vrede, rust en herstel te ervaren in alle gebieden van hun leven.
 • Jaarlijks vinden op een plaats in Haarlem tenminste 52 samenkomsten plaats, alsmede 52 gebedssamenkomsten waarin gebeden wordt voor mensen uit alle lagen van de bevolking in het bijzonder ook voor overheid, regering, ministers, burgemeesters, raadsleden, bestuurders, gevangeniswezen, politieapparaat, schoolgaande jeugd en gezinnen.

 

In 2014 is gestart met een team dat Alphacursussen verzorgt. Dit in samenwerking met een kerk in Schalkwijk ‘Het Open Huis’. Deze samenwerking verloopt naar ieders tevredenheid en de resultaten zijn boven verwachting goed. 

Ook is door twee zusters het initiatief genomen om te pionieren onder tienermeiden. Dit is veelal een zeer kwetsbare groep en deze twee zusters verzorgen avonden voor meiden waar ze hun doel voor hun leven kunnen ontdekken en leren dat ze waardevol en geliefd zijn. De normen en waarden van het leven wordt hen bijgebracht en zij leren ook hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij in te nemen.

Twee echtparen zijn gestart met het verstrekken van maaltijden aan daklozen, eenzamen, verslaafden en bejaarden. Dit in samenwerking met de Stichting Het Kruispunt en de Doopsgezinde gemeente te Haarlem. Maandelijks wordt één gratis diner verstrekt bestaande uit drie gangen.