LWG Haarlem

Levend Woord Gemeente Haarlem

PRIVACYVERKLARING

LWG Privacy Beleid

Algemeen
In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert de Levend Woord Gemeente Haarlem u over de wijze waarop de Levend Woord Gemeente Haarlem persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de Levend Woord Gemeente Haarlem persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de Levend Woord Gemeente Haarlem persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de Levend Woord Gemeente Haarlem omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de Levend Woord Gemeente Haarlem, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de Levend Woord Gemeente Haarlem.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Levend Woord Gemeente Haarlem
De Levend Woord Gemeente Haarlem hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. De Levend Woord Gemeente Haarlem verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Levend Woord Gemeente Haarlem is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met de Levend Woord Gemeente Haarlem, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Levend Woord Gemeente Haarlem en wat wordt er mee gedaan?
De Levend Woord Gemeente Haarlem verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld leden, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden. De Levend Woord Gemeente Haarlem verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die de Levend Woord Gemeente Haarlem verwerkt zijn:
Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens).

De Levend Woord Gemeente Haarlem verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Lees meer over welke persoonsgegevens de Levend Woord Gemeente Haarlem verzamelt en wat er mee gedaan wordt

Hoe lang bewaart de Levend Woord Gemeente Haarlem uw persoonsgegevens?
De Levend Woord Gemeente Haarlem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Lees meer over hoe lang de Levend Woord Gemeente Haarlem uw persoonsgegevens bewaart:
Hoe gaat de Levend Woord Gemeente Haarlem om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de Levend Woord Gemeente Haarlem of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

De Levend Woord Gemeente Haarlem heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Lees meer over hoe de Levend Woord Gemeente Haarlem omgaat met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen

Wie kan er bij persoonsgegevens?
Binnen de Levend Woord Gemeente Haarlem worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de Levend Woord Gemeente Haarlem zelf. Enkel de financiële administratie wordt één maal per jaar gecontroleerd door een erkende boekhouder.

Binnen de Levend Woord Gemeente Haarlem bijgehouden persoonsgegevens worden enkel binnen de Levend Woord Gemeente Haarlem beheerd en niet met derden gedeeld.

Bij elk proces van verwerking van persoonsgegevens komt menselijk handelen te pas. De Levend Woord Gemeente Haarlem neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens door profilering of enige andere manier van geautomatiseerde besluitvorming.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de Levend Woord Gemeente Haarlem en worden dus niet gedeeld met externe organisaties, tenzij de betrokken relaties daar zelf expliciet toestemming voor geven of tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders.

Wat zijn uw rechten?
De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die de Levend Woord Gemeente Haarlem verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Lees meer over wat uw rechten zijn

Recht van inzage, recht van correctie of recht van verwijdering
U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage kunt u persoonlijk op afspraak bij ons doen. Via de vermelde contact gegevens op de website kunt u een verzoek indienen.

Houd er rekening mee dat de Levend Woord Gemeente Haarlem om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeeldbrieven voor verzoeken. Houd er tevens rekening mee dat de Levend Woord Gemeente Haarlem in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers mag verwijderen.

Recht om toestemming in te trekken
U heeft het recht om toestemming in te trekken (Recht van verzet) waarmee u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als het gaat om commerciële doeleinden of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal de Levend Woord Gemeente Haarlem u daarvoor afmelden en uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor dat doeleinde.

Houd er rekening mee dat de Levend Woord Gemeente Haarlem om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Houd er tevens rekening mee dat de Levend Woord Gemeente Haarlem in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers mag verwijderen.

Websitebezoekgegevens en cookies
In het interne beheersysteem van de website van de Levend Woord Gemeente Haarlem worden enkele algemene websitebezoekgegevens opgeslagen (waaronder het tijdstip van bezoek en het IP-adres van uw computer). Deze gegevens worden gebruikt voor geanonimiseerde statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. De Levend Woord Gemeente Haarlem anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens blijven van de Levend Woord Gemeente Haarlem en worden niet aan derden verstrekt.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door de Levend Woord Gemeente Haarlem kunt u contact opnemen via het op onze website vermelde post of e-mail adres. ([email protected]). Graag helpen wij u verder. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure Datalekken opgesteld.

Wijzigingen privacybeleid
De Levend Woord Gemeente Haarlem naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Versie: mei 2018