LWG Haarlem

Levend Woord Gemeente Haarlem

PROFETISCHE WOORDEN

Profetisch woord dat Willem ontving tijdens gebedstijd op 20 febr. 2021

U zei: Zoek Mij en leef! Leef, mijn kinderen! (Amos 5:5) Geniet van het goede en werk het goede uit in je leven.
Wees nederig en zachtmoedig en ga daarin steeds meer lijken op Mij. Het is niet altijd gemakkelijk maar het geeft je wel de overwinning, want liefde overwint. Wat is liefde? Rekening houden met
een ander. Aan het belang van de ander denken.
Hoe zeer hebben de anderen ook niet het evangelie van de redding en de vrede nodig? Denk ook aan het belang van diegenen die Mij nog niet kennen. Laat hen mijn liefde door jou heen zien, zodat ze tot Mij getrokken worden. Toen Ik op aarde was zocht Ik het verlorene en nog steeds, altijd en voortdurend gaat mijn aandacht, mijn hart naar het verlorene uit. Bidt veel mijn kinderen voor de mensen om jullie heen.
Velen zijn dwalende zonder Herder. Velen zijn afgeleid van de dingen waar het werkelijk om gaat. Ze zijn druk en worden in beslag genomen door de dingen van deze wereld en ze zijn bezig hun eigen begeerten en verlangens te bevredigen. Maar de echte voldoening en bevrediging vind je alleen in Mij. In Mij vind je alles wat je nodig hebt om gelukkig te zijn en om vrede te hebben in je leven. In Mij zijn alle schatten van de kennis en wijsheid verborgen. Als Ik in je woon heb je aan niets gebrek.
Als Ik in je woon is de liefde, de vrede, de wijsheid en de kracht van Mij in jou.
Span je niet in om aardse schatten te verzamelen maar richt je op de geestelijke schatten, zodat je ook geestelijk groeit. De geestelijke schatten vind je in mijn woord, in het gebed, alleen en samen, lofprijs en aanbidding, het zoeken naar het verlorene, het doen van goede werken, zoals denken en geven aan de armen, de wezen en de weduwen. Zie niet op je zelf maar wees bezig met het belang van de ander. Gehoorzaam Mij en Ik zal met je zijn. Mijn vrede geef Ik je en mijn vrede laat Ik je.
Ik ben de Alpha en de Omega. Werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke Ik je geven zal. (Joh. 6:27)
Wij moeten werken de werken van Hem die Mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. (Joh. 9:4) Blijf in mijn licht, blijf in mijn waarheid, blijf in mijn liefde. Wees vurig en ijverig. Blijf mijn werken doen die jullie eerste werken behoren te zijn. Blijf in Mij en blijf in mijn woord en Ik zal met jullie zijn.

Uitgesproken op zo 11 april aan het einde van de samenkomst.
Bijzonder is dat Henk van Zon mij op 26 maart een afbeelding stuurde van een boek dat hij mij aanraadde om te lezen. De titel van dat boek is: ‘Als mijn schapen dwalen’ New Age in de kerk van A.R. Kuipers. Dit zijn nagenoeg de zelfde woorden als die je in het midden van dit profetische woord vindt: Velen zijn dwalende zonder Herder.
Ook in de maandinfo van april, schrijven we er over in het voorwoord. We leven in een tijd vol verwarring, dwaling en valsheid waarin het echte soms bijna niet van het onechte te onderscheiden is. Daarom is het van het uiterste belang in deze cruciale tijd om het woord uit Handelingen 2:42 ter harte te nemen en op te volgen zodat je lamp gevuld wordt met olie om de Bruidegom tegemoet te gaan als Hij als een dief in de nacht komt:
“En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.” In de verzen 41 t/m 47 vinden we wijze waarop de eerste christenen met de dingen van God omgingen. In vers 43 lees je dat er vrees kwam over alle ziel. De vreze des Heren:
Diep respect, ontzag en eerbied voor God. In vers 46: voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel. Het gaf hen kracht, geloof, moed, bescherming, inzicht, wijsheid, saamhorigheid, bemoediging, vreugde enz. En vers 47: Ze stonden in de gunst bij het volk. Aan de liefde, de kracht, de eenvoud en de eenheid zagen de mensen dat er wel iets bijzonders aan de hand moest zijn: Jezus was in hun midden.
Daarom is ook de aansporing: voeg je bij de gebeden van de heiligen. Als ze in die dagen elke dag bij elkaar kwamen moet het voor ons toch mogelijk zijn om één keer in de week naar een gebedssamenkomst te komen en daar prioriteit aan te geven. Wees gezegend in je ingang en uitgang!


 

Profetisch woord   Willem  –  7 maart 2020
Zie, Ik heb u uitgekozen en aangewezen om heen te gaan en vrucht te dragen, opdat uw vrucht zou blijven. De tijden waarin u leeft, zijn zwaar. De angst onder de mensen over de hele wereld, neemt toe. Het is niet de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te blijven zitten. Ik heb u geroepen en gered om een bruikbaar vat te zijn, zodat u tot zegen bent voor de volken om u heen. Het is nu de tijd om de oogst binnen te halen. Het is nu de tijd om waakzaam te zijn en te bidden. Oh, Mijn kinderen, als u toch zou beseffen, hoeveel meer opbrengst er zou kunnen zijn, als u zich aaneen schaart en in eenheid tot Mij bidt en de verlorenen in eenheid en volharding voor Mijn troon brengt. Richt u op het werk dat eeuwigheidswaarde heeft. Richt u niet op de dingen van deze wereld, die gaan voorbij. Ik heb u gezegd dat de oogst groot is, maar arbeiders zijn weinige. Diegenen die Mijn roep tot arbeiden verstaan en er gehoor aan geven, zal het aan niets ontbreken. Heb Ik u niet gezegd dat een ieder die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mijn naam, zij vele malen terug ontvangen nu in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Heb Ik u niet gezegd dat u zich geen zorgen hoeft te maken over wat u eet of drinkt of waarmee u zich kleedt?

Uw Vader in de hemel weet wat u nodig heeft. Ik heb u geroepen om met de dingen van Mijn Koninkrijk bezig te zijn en altijd te bidden en niet te verslappen, want de dagen zijn kwaad. De zonden zijn schrikbarend toegenomen en velen dreigen verloren te gaan. Maar in Mijn liefde en genade wil Ik hen redden en u bent Mijn instrumenten waarvan Ik Mij wil bedienen om hen tot Mijn hart te trekken. Oh, hoe zeer verlang Ik naar het openbaar worden van de zonen en dochters Gods, dat zij in de bestemming wandelen die Ik voor hen heb. Zie niet lijdzaam toe hoe de volken geschud worden, maar wees actief. Wees een arbeider en medestrijder van uw broeders en zusters die hun nek uitsteken en in de frontlinies staan en er alles voor over hebben om er ook maar enigen te redden. Oh, Mijn kinderen wordt wakker en leeft! Laat Mijn vreugde jullie kracht zijn en heb geloof en vertrouwen in Mij. Ik zal u niet begeven noch u verlaten. Heb Ik u niet altijd uit moeilijke en benarde situaties gehaald? U genezingen geschonken, oplossingen geboden en antwoorden gegeven? Ik spoor u aan om in Mijn wil te wandelen, in nieuwheid des levens en in geloof vissers van mensen te zijn. Kom, Mijn kinderen, wees niet somber en laat het hoofd niet hangen. Ik heb overwinning voor u weggelegd, zegeningen in overvloed, maar kom in beweging en laat u leiden door Mijn Geest. De oogst is groot. Wees een arbeider!


Een profeet uit Canada (Keith Abrahams) zag een visioen over Nederland. Hij zag in de hemelse gewesten boven Nederland een leeuw. Deze leeuw (De Leeuw van Juda) lag rustig te slapen. Er was ook een zwarte panter. Deze panter ging erg agressief te keer, wilde de leeuw aanvallen en dood en verderf brengen in ons land.

Toch kwam de leeuw niet overeind om het land te verdedigen. De profeet vroeg aan God: “Heer waarom staat de leeuw niet op en verdedigt het land?” De Heer zei: “De leeuw kan niet overeind komen als de christenen niet bidden.” God kan niets doen in ons land als wij niet in actie komen en gaan bidden en Hem ernstig gaan zoeken.

 

Profetisch woord – 13-03-2016 – Ferry Kotadini

De kleinste zal tot een geslacht worden en de geringste tot een machtig volk; Ik, de Here, zal het te zijner tijd met haast volvoeren. (Jesaja 60:22 NBG)

A little one shall become a thousand, and a small one a strong nation: I the LORD will hasten it in his time. (Isaiah 60:22 KJV)


Een woord dat Willem ontving voor het Lichaam van Christus in januari 2016

Mijn kinderen, in deze dagen is er in sterke mate een geest werkzaam, die mijn kinderen hun eigen zin wil laten doen. Zij zetten mijn kinderen er toe aan om te doen wat zij willen of te denken dat goed is in hun eigen ogen. Maar, mijn kinderen, dit gaat regelrecht tegen mijn woord in. Mijn woord roept u op om u te onderwerpen aan de overheden die boven u staan.

Jac. 4:7 “Onderwerpt u aan God en biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden.”

Weet dat Ik in de hof van Getsemané tot de Vader bad: “Niet mijn wil geschiede maar Uw wil.” En in het gebed dat Ik u geleerd heb, zijn de woorden: “Uw wil geschiede op de aarde, gelijk ook in de hemel.”

Weest nederig mijn kinderen en werkt mee aan de bouw van mijn geestelijke huis door leden van één lichaam te zijn en geestelijke offers te brengen voor de bouw van mijn Koninkrijk op aarde (1 Petr. 4) Weest niet eigenwijs, eigenzinnig of kritisch en vergeldt geen kwaad met kwaad, maar zegent integendeel degenen die u kwetsen of pijn doen. Zegent hen die u vervolgen of vervloeken. Zegent hen die over u kwaadspreken. Weest vergevingsgezind. Volg Mij! Ziet, mijn kinderen, hoe ze met Mij omgegaan zijn. Toen Ik daar hing aan het kruis, door iedereen verlaten en door velen bespot en gehoond, waren de woorden die Ik met mijn laatste krachten nog uit kon brengen: “Vader, vergeef het hen want zij weten niet wat zij doen.” Zo volgt Mij na, mijn kinderen. De tijden waarin jullie leven zijn zwaar en worden nog zwaarder want mijn komst is spoedig! Hebt elkaar lief en onderwerpt u aan elkaar. Kom veel samen om te bidden. Weest mijn getuige onder de volken. Weest een arbeider om de oogst op de velden, die wit zijn, binnen te halen en zingt met elkaar geestelijke liederen. Hebt elkaar lief en spreekt onder elkaar de woorden die Ik tot u gesproken heb. Mijn vrede geef Ik u, mijn vrede laat Ik u. Maak ernst met de bekering, want ziet, Ik kom spoedig!


Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend.
(1 Korinthiërs 14:3 NBG)

But when you proclaim his truth in everyday speech, you’re letting others in on the truth so that they can grow and be strong and experience his presence with you.
(1 Corinthians 14:3 Message Bible)But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.
(1 Corinthians 14:3 KJV)